NÜ TGB İşletme Yönergesi

1. YÖNERGENİN AMACI

Bu Yönergenin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanununa uygun olarak kurulan Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi ve bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini belirlemek, Niğde Teknopark A.Ş.’de ve Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke alanında faaliyette bulunma koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. YÖNERGENİN KAPSAMI

Bu Yönerge Bölgede yer alacak kiracı-girişimcilerin hak ve yükümlülüklerini ve onlara sağlanacak hizmetleri ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

3. TANIM VE KISALTMALAR

Bu Yönerge metninde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.

Bakanlık: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü,

Bölge: Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

Üniversite: Niğde Üniversitesi,

AR-GE: Araştırma ve Geliştirme,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,

Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,

Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği,

Bu yönerge metninde aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark, Teknokent veya Bölge olarak da anılacaktır): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknoparkı yada teknokenti.

Yönetici Şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

Girişimci (veya firma): Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi

AR-GE (Araştırma ve Geliştirme): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü

AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri

Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri

Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli

Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü

4. İLGİLİ MEVZUAT

Yönergenin Hazırlanmasında; 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği esas alınırken aşağıdaki kanun ve Yönetmeliklerin de ilgili maddeleri dikkate alınmıştır.

 • 5746 Sayılı AR-GE Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
 • 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği vb.

5. GENEL HUSUSLAR

5.1. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu

Sürdürülebilir rekabet için evrensel bilgi ve teknolojiler geliştirerek bölgenin gelişmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan bir teknoloji üretim merkezi olmak. 

5.2. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Amaçları

Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

5.3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirket Yönetim Kurulu

Yönetici şirket yönetim kurulu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine göre kendine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda tabloda verilmiştir.

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ŞENER

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 (Başkan Vekili)         

Şevket KATIRCIOĞLU

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 (Başkan Vekili)         

Ogün SONGUR

Ogün Gıda Maddeleri San.ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(Başkan Vekili)          

Zafer UYANIK

Niğde Ticaret Borsası Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi          

Sakin ARUK

Niğtaş Mikronize Kalsit San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi

6. BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. Bölge Sınırları

Bölge, Niğde Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alıp, toplam 18.319,60 m2alana sahiptir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 25/10/2013 tarih ve 6248 sayı ile onaylanmıştır. Başta Niğde Organize Sanayi Bölgesine 2,50 Km mesafede olmakla birlikte ayrıca Adana, Kayseri ve Konya ile Mersin Limanına ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır.

Bölgenin haritası ve koordinatları aşağıda verilmiştir.

6.2. Bölge İmar Planı

Onaylı imar planına göre Bölge arsasının emsal değeri E=0,40 ve Hmaks serbesttir. Bölge İmar Planı aşağıda verilmiştir.

6.3.Parselasyon Planı

Bölge Parselasyon planı aşağıda verilmiştir.

6.4. Arazi Durumu

Bölge, Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde yer almakta olup 18.319,60 m2 bir parsel alanı içinde bulunmaktadır. Bölge, Niğde Merkez Fertek Köyü sınırları içindedir, şehir merkezine ve otoyola erişim sorunsuz olarak sağlanmaktadır. Bölge, Niğde Organize Sanayi Bölgesine 2,50 Km mesafede olmakla birlikte ayrıca Adana, Kayseri ve Konya ile Mersin Limanına ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır.

6.5. Bölge Arazinin Kullanımı

Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin arazisi, Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisindedir. Söz konusu arazi Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup kullanım hakkı Niğde Üniversitesi Teknopark A.Ş.’ye aittir.

7. PROJE BAŞVURUSU VE KABULÜ

7.1. Başvuru Süreci

7.1.1. Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin temel amacı ARGE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu nedenle Bölge bünyesinde yer almak isteyen kuruluşların ileri teknolojileri yalnızca kullanıyor olması Bölge ye kabul edilmek için yeterli sayılmaz. Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabul edilebilmek için kuruluşların mutlak suretle yazılım geliştirme ve AR-GE çalışmalarını fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede ve güçte olması gerekir.

7.1.2. Girişimci, aşağıda listelenen Formları başvuru esnasında Yönetici Şirkette verecektir:

 • Başvuru Formu’nu
 • Proje Bilgi Formu’nu
 • Değerlendirme ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunu
 • Firma kuruluşunu gerçekleştirmiş olan girişimciler Şirket Ana Sözleşmesi’ni ve İmza Sirkülerini
 • Sunulan projenin bir kamu kuruluşu hakem heyeti tarafından onaylanmış olması halinde destek karar yazısını, Yönetici Şirkete ulaştırmakla yükümlüdür.

7.1.3. Bölge de yer alan firmalar Bölge de yürütmek istedikleri her bir yeni proje için Proje Bilgi Formunu doldurarak, değerlendirme komisyonuna iletmek üzere Yönetici Şirket’e sunarlar. Teknoparkta yer alan firmalardan aynı yıl içinde başvurusu yapılan ilk 2 (iki) proje için değerlendirme ücreti talep edilmez. Üçüncü ve üzeri her bir proje başvurusu için Yönetici Şirketçe belirlenen proje değerlendirme ücreti alınır.

7.1.4. Başvuru formlarının tüm sayfaları firma imza yetkisine sahip kişilerce imzalanmalı ve firma kaşesi ile mühürlenmelidir.

7.1.5. Girişimci Projesinde revizyon yapması durumunda, revize projesini tekrar Yönetici Şirkete sunar.

7.2. Değerlendirme Süreci

Bölgede yer almak isteyen Kurum, Kuruluş ve Girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisi Yönetici Şirket tarafından yapılır. Yönetici Şirket başvuru dosyalarının teslim tarihinden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alarak, uygun bulması durumunda değerlendirme komisyonuna gönderir. Yönetim Kurulu tarafından, yapılan başvuruyu incelemek için, ikisi öğretim elemanı ve en az biri sektör uzmanı veya öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Yönetim Kurulu, en fazla iki ay içerisinde bu komisyon tarafından hazırlanan raporu karara bağlar ve yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirmesini yapar.

Değerlendirme Komisyonu proje başvurusunu Proje Değerlendirme Formunda detayları yer alan;

 • Projenin Ar-Ge İçeriği,
 • Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü,
 • Projenin Firma ve Kaynak Niteliği Açısından Değerlendirilmesi,
 • Proje Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanç Açısından Değerlendirilmesi,

kriterleri üzerinden değerlendirerek, Proje Değerlendirme Formunu doldurur

7.3. Karar Süreci

Değerlendirme komisyonu 15 gün içerisinde raporunu Niğde Üniversitesi Teknopark Yönetim Kuruluna sunar. Değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulundan ek süre talep edebilir. Yönetim Kurulu, değerlendirme raporunu yönetim kurulu toplantısının gündemine alarak karara bağlar ve yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirmesini yapar.

Bölgede yer alacak firmaların bir devlet Ar-Ge desteğinden yararlanıyor olması önemli bir tercih nedenidir. Bir kamu kuruluşu hakem heyeti tarafından destek almak üzere onaylanmış Ar-Ge projeleri, ayrıca Değerlendirme Komisyonu’na sunulmadan yönetim kurulunca uygun kabul edilebilir.

7.4. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

5070 sayılı elektronik imza kanunu yükümlülüğünü yerine getiren girişimciler elektronik başvuru yapabilir. Başvuru sırasında bütün belgelerin aslı veya noter/Niğde Üniversitesi Teknopark A.Ş. onaylı suretleri istenecektir.

8. TEKNOLOJİK ÜRÜN PROJE BAŞVURUSU VE KABUL

8.1. Başvuru Süreci

8.1.1. İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

8.1.2. Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu madde doğrultusunda oluşturulan komisyonun bu madde hükmü kapsamındaki inceleme kriterlerine göre Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, çevre kirliliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan temiz üretim belgesi, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak yönetici şirkete müracaat eder. Başvuru sahibi bu belgede; elde ettiği ürünün Ar-Ge faaliyet tanımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını, teknik özelliklerini detaylı bir şekilde ifade eder.

8.1.3. Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 35’inden fazla olamaz.

8.2. Değerlendirme Süreci

8.2.1. Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete teslimini takiben, Yönetici Şirket başvuruyu ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alarak uygun bulması durumunda değerlendirme komisyonuna gönderir. Yönetim Kurulu tarafından yapılan başvuruyu incelemek için, üçü öğretim elemanı ve en az ikisi sektör uzmanı veya öğretim elemanı olmak üzere, en az beş kişilik Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Yönetim Kurulu, en fazla üç ay içerisinde bu komisyon tarafından hazırlanan raporu karara bağlar ve yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirmesini yapar.

8.2.2. Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili olarak aşağıdaki hususları değerlendirir.

 • Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,
 • Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,
 • Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,
 • Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,
 • Sahip olduğu teknik özelliklerin ve/veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,
 • Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,
 • Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,
 • Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği,
 • Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,

8.3. Karar Süreci

8.3.1. Bakanlıkça belirlenen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin verilir.

8.3.2. Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu ve ekinde Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu, Bakanlıkça onanmış imar planı ile teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binaya ilişkin uygulama projeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış üretim izin belgeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir.

8. 4. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

5070 sayılı elektronik imza kanunu yükümlülüğünü yerine getiren girişimciler elektronik başvuru yapabilir. Başvuru sırasında bütün belgelerin aslı ve noter onaylı suretleri istenecektir.

9. FİRMALARIN BÖLGEDEKİ FAALİYET SÜRECİ

9.1. Bölgedeki Faaliyetlerde Uyulması Gereken Hususlar

9.1.1. Firmaların Bölgeye Taşınmadan Tamamlaması Gereken İşlemler

9.1.1.1. Girişimci, AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunması ve bu başvuruda Yönetici Şirketten aldığı muafiyet yazısını teslim etmesi gerekmektedir.

9.1.1.2. Girişimci, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazancın gelir ve kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için Aylık AR-GE Bilgi Formunu Yönetici Şirkete teslim etmesi ve Yönetici Şirket tarafından onaylanacak bu belgeyle Maliye Bakanlığı'na beyanda bulunması gerekmektedir.

9.1.1.3. Girişimci, AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştığını beyan ettiği personelin diploma fotokopilerini veya hala üniversite öğrencisi konumunda olanların transkriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Girişimci, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma ve transkriptleri o ayın ilk 15 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim edecektir.

9.1.1.4. Girişimci, AR-GE personelinin Girişimci kuruluşta çalıştığına dair SGK işe giriş bildirimlerini, bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

9.1.1.5. Girişimci, Yönetici Şirket tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında sunacağına dair Taahhütname'yi bölgeye taşındığı ilk 15 gün içerisinde doldurup Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

9.1.1.6. Girişimci, aşağıdaki belgeleri bölgede çalışmaya başladıktan sonra ve söz konusu belgede herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği takip eden ilk 15 gün içinde Yönetici Şirkete vermekle yükümlüdür. Girişimci, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca istenecek diğer belge ve bilgileri de Yönetici Şirkete istenildiğinde vermekle yükümlüdürler.

 • Vergi levhası
 • Şirket İmza Sirküleri
 • İşyeri ikametgâh belgesi
 • Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi

9.1.1.7. Girişimciler, Yönetici Şirket'e yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak, ilgili bütün masraf ile giderleri kendisine ait olmak üzere ve binanın ana taşıyıcı birimlerine zarar vermemek şartıyla kiralanan alanda faaliyet konusunun ve kullanım amacının gerektirdiği dekorasyon, tadilat ve tamiratı yapabilir. Bölge'de faaliyet gösterecek firma, tadilata başlamadan önce, yapacağı tadilatın mimari, elektrik, mekanik ve tesisat projesini 2 (iki) takım halinde Yönetici Şirket'e sunacak, ancak Yönetici Şirket'in yazılı onayını aldıktan sonra tadilata başlayabilecektir. Bu tadilatları çalışma saatleri dışında ve hafta sonu yapacaktır. Ancak, Bölge'de faaliyet gösterecek firmanın yapacağı inşaat ve tadilat işleri ayrı bir izin gerektirdiği takdirde, Yönetici Şirket'in yazılı iznini aldıktan sonra gerekli yasal işlemleri takip eder. Bu tadilatlardan kaynaklanan arızalar ve hataların düzeltilmesine ait masraflar, Bölge’de faaliyet gösterecek girişimci tarafından ödenecektir. Bu şekilde yapılacak olan tadilatlar teknoparkın genel mimari yapısına uygun olacaktır.

9.1.2. Firmaların Bölgeye Taşınırken Uyması Gereken Hususlar

9.1.2.1. Girişimci, Niğde Üniversitesi yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına Üniversitenin belirlediği özel kurallara uyacaktır.

9.1.2.2. Girişimci, tır ve kamyon gibi aşırı yüklü araçların yerleşkeye sokulması gerektiği durumlarda Yönetici Şirketin iznini almak zorundadır.

9.1.2.3. Girişimci, taşınma sırasında trafik kurallarına uymak zorundadır.

9.1.3. Firmaların Bölgedeki Faaliyetleri Süresince Uyması Gereken Kurallar

9.1.3.1. Girişimci, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür.

9.1.3.2. Girişimci, Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

9.1.3.3. Girişimci, Niğde Üniversitesi yerleşke kurallarına uymakla yükümlüdür.

9.1.3.4. Girişimci, kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Web Portalına düzenli olarak veri girişi yapmakla ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdür. Bölge'de faaliyet gerçekleştiren firma gerekli görülen durumlarda güncellenecek olan formları doldurmak suretiyle istenilen bilgileri Yönetici Şirket’in belirlediği süre de ve biçimde teslim etmekle yükümlüdür.

9.1.3.5. Girişimci, Maliye Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunmak amacıyla Yönetici Şirket'in onayına sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp vermekle yükümlüdür.

9.1.3.6. Yasal yükümlülüklere uymayan Girişimciler uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda Girişimciler Bölge'den çıkarılabilecektir.

9.1.4. Ofis Alanlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

9.1.4.1. Girişimci, kendinden kaynaklanan sebeplerle kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını bir hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür.

9.1.4.2. Girişimci, Yönetici Şirketin onayı olmadan reklam, afiş, pano veya tanıtıcı tabela asamaz.

9.1.4.3. Girişimci ve personeli, bu amaç için ayrılmış alanlar dışındaki alanlarda "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun" ile getirilen kısıtlamalara tabi olacaktır.

9.1.4.4. Girişimci, kiralanan alanda/binada Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak, kendine ayrılan alan dışındaki yerleri işgal etmeyecek, Yönetici Şirket tarafından bu amaçla tahsis edilmiş alan dışında depolama yapmayacaktır.

9.1.4.5. Ofis alanının iç dekorasyonu Bölge'de faaliyet gerçekleştiren firmaya ait olacak, her türlü malzeme kullanımı ve imalat yöntemi için Yönetici Şirketin onayı alınacak, firma bu işlem esnasında ortaya çıkabilecek olan dekorasyon çöp ve artıklarının yerleşke dışına çıkarılmasından sorumlu olacaktır.

9.1.4.6. Girişimci, kiralananı tahliye ederken, yapmış olduğu ofis içi dekorasyonu, hareketli ve sökülebilen demirbaşları ana yapıya hiçbir zarar vermemek şartıyla söküp alabilir veya Yönetici Şirket kabul ederse bedeli mukabilinde Yönetici Şirket'e bırakabilir. Söküm esnasında verilecek her türlü zarardan Firma sorumludur. Kiralananın mütemmim cüzü haline gelmiş olan bölmeler, kapılar, yer kaplamaları, elektrik ve veri tesisatı v.b. malzeme ve demirbaşlar ve Yönetici Şirket'in yazılı izni ile gerçekleştirilen ana yapı ile bağlantılı tadilatların tümü Yönetici Şirket'in mülkiyetine geçmiş sayılır. Bölge’de faaliyet gerçekleştiren girişimci, kira süresinin sonunda kiralananı normal kullanmadan mütevellit normal aşınma ve yıpranmalar hariç olmak üzere, teslim aldığı gibi Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

9.1.4.7. Girişimci, kendine ayrılan yerde bina içini ve dış cephesini etkileyen tüm tadilat ve yeni yapılacak düzenlemeler için Yönetici Şirket'ten yazılı izin almak zorundadır.

9.1.4.8. Girişimci, kendine tahsis edilen elektrik gücünün üzerine çıkmayacak ve elektrik kesintisi halinde devreye girecek jeneratörden gelen gücün verimli kullanılabilmesi için gereken dikkati gösterecektir.

9.1.4.9. Girişimci, kiraladığı alanın bakımından, onarımından kendisi sorumludur ve kiraladığı alanda meydana gelen tesisata ilişkin arızaların giderilmesinde bina sorumlusundan yardım isteyebilir. Ayrıca, alanında yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapacaktır.

9.1.4.10. Girişimci, kiraladığı alanda Yönetici Şirket tarafından yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür.

9.1.4.11. Bir firmanın kendine tahsis edilen bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için başka bir girişimciye tahsis edilen bölüme girmek gerektiği zaman, o bölümün girişimcileri, giriş müsaadesi vermeye ve gereken işlerin yapımına yardımcı olmaya mecburdur. Ancak, bu çalışmalardan doğacak bir zarar söz konusu ise bu zararın bedeli sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bölüm sahibi veya Yönetici Şirket tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir.

9.1.4.12. Girişimci, kiraladığı alan ve ortak kullanım mekanlarında sebep olduğu her türlü zararı karşılayacaktır.

9.1.4.13. Girişimcinin yasal olmayan yanıcı, patlayıcı ve benzeri kimyasal maddeleri, silah, uyuşturucu vb. yasa dışı madde ve malzemeleri kiralanan alanda bulundurması, depolaması ya da kiralanan vasıtası ile bu gibi madde ve malzemelerin taşınmasına izin vermesi yasaktır. Aynı husus, çevresel olarak güvenli olmayan makine, ekipman madde ve malzemeler için de geçerlidir.

9.1.4.14. Girişimci, evsel katı atıklarını Yönetici Şirketin bildireceği zamanlarda, şekilde ve yerde biriktirmekle yükümlüdür.

9.1.4.15. Girişimci, faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkları "Tehlike Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak Yönetici Şirketin denetiminde bertaraf etmekle yükümlüdür. Firma, Bölgede bu tür atıklarından kaynaklanan her türlü zarardan Yönetici Şirkete karşı sorumludur.

9.1.4.16. Girişimci, kiraladığı alanın haricinde ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalara kendisi müdahale etmeden durumu bina sorumlusuna bildirecektir.

9.1.4.17. Girişimci, Yönetici Şirketin önereceği yerde ve standartta tanıtıcı tabelasını asacaktır.

9.1.4.18. Girişimci, kendi kullanım alanının güvenliği, temizliği ve kendi malzeme/teçhizatının sigortalanmasından yükümlü olacaktır.

9.1.4.19. Girişimci, kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür.

9.1.4.20. Girişimci, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmakla yükümlüdür.

9.1.5. Ortak Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

9.1.5.1. Girişimci, ortak kullanıma açık alanlardan (toplantı salonu, konferans salonu vb.) kullanım esasları dahilinde önceden Yönetici Şirket'ten izin alınması suretiyle ve ücretli olanlardan bedeli karşılığında yararlanabilir.

9.1.5.2. Girişimci, ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorumludur.

9.1.6. Bölgeye Giriş ve Çıkışlar

9.1.6.1. Girişimcinin, Teknoloji Geliştirme bölgesine giriş, çıkış saatleri ve bölgedeki çalışma kuralları Yönetici Şirket tarafından belirlenir.

9.1.6.2. Girişimcinin ziyaretçileri, Yönetici Şirket tarafından belirlenen güvenlik kurallarına uymak zorundadır.

9.1.7. Girişimcilere Gelen Konukların Uyması Gereken Kurallar

9.1.7.1. Bina içerisinde bulunan danışma birimi binada yer alan Firmalara gelen konukları karşılayacak, Firmaları bilgilendirecek ve Firmalar istedikleri takdirde konuklarını kendileri danışmaya gelerek kabul edeceklerdir. Konuklar ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları ‘Ziyaretçi Kart’ını görülecek şekilde taşıyacaklardır.

9.1.7.2. Konuklar güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır.

9.1.7.3. Konuklar, yerleşke kurallarına, ortak mekân ve araçların kullanım esaslarına uyacaktır.

9.1.7.4. Firma, önemli konuk ve heyet ziyaretleri hakkında Yönetici Şirket’i önceden bilgilendirecektir. Girişimciler yurtdışından gelen yabancı konukların bölge içinde gerekli tercümanlık hizmetinden sorumlu olacaktır. Niğde Teknopark A.Ş. yönetiminden Yabancı konuklarının tercümanlık hizmeti için en az 5 (beş) gün öncesinden dilekçe ile başvuru yapabilirler, uygun olması durumunda Yönetim Kurulunun belirlediği bedel üzerinden hizmet alabilirler.

9.2. Bölgedeki Faaliyetlerin İzlenmesi

9.2.1 Faaliyet İzleme Formu

Aylık olarak verilecek form ve belgeler

9.2.1.1. Girişimci, Uygulama Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlarına uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini içeren Aylık AR-GE Bilgi Formunu bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 15 günü içerisinde doldurarak Yönetici Şirkete teslim edecek ve onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı'na beyanda bulunacaktır.

9.2.1.2. Girişimci, bölgede faaliyete başladıktan sonra, faaliyete devam ettiği her ayın ilk 15 gününde web portalda yer alan kendileri için ayrılmış bölümdeki tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür.

9.2.1.3. İlgili formlar Yönetici Şirket tarafından oluşturulan ilgili veri tabanları üzerinden doldurulacaktır.

Üç ayda bir verilecek formlar ve belgeler

9.2.1.4. Girişimci, 3 Aylık Faaliyet Özeti Raporu Formunu bölgede çalıştığı her yılın 3., 6., 9. ve 12. aylarında (ayın ilk 10 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim etmeye devam edecektir.

9.2.1.5. Bölgede faaliyet gerçekleştiren firma, Firma Bilgi Formumu bölgede çalıştığı her yılın 3. 6. 9. ve 12. aylarında (ayın ilk 10 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim edecektir.

Her yıl verilecek formlar

9.2.1.6. Girişimci, her yılın 3. ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait Ar-Ge çalışmalarının sonuç raporu mahiyetindeki Ara Değerlendirme Raporu hazırlayıp yönetici şirkete teslim etmekle yükümlüdür.

9.2.2. Çalışan Personel Bilgi Formu

9.2.2.1. Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre istihdam edilmeyen personelin niteliği ne lursa olsun AR-GE personeli olarak kabul edilmeyecektir.

9.2.2.2. Girişimci, çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumludur.

9.2.2.3. Bölgede faaliyet gerçekleştiren firma çalıştırdığı personelin ad ve görev listesini Yönetici Şirkete verecek, personele kimlik kartı ve Niğde Üniversitesi yerleşkesine giriş için taşıt pulu bedeli karşılığında bu listeye göre verilecektir. Bu listede bulunan personelin ayrılması veya yeni personel alınması durumunda Girişimci kimlik kartını ve taşıt pulunu geri alıp Yönetici Şirkete iade etmekle yükümlüdür.

9.2.2.4. Girişimci ve personeli, Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Girişimci personelinin uygunsuz davranışlarından sorumlu tutulacaktır.

9.2.2.5. Girişimci, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşların izni ile AR-GE personeli olarak çalıştırabilir.

9.2.2.6. Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkanlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir personel için en az 10m2dir.

9.2.2.7. Girişimci, çalıştırdığı Ar-Ge personelinin vergisel muafiyetlerden yararlanabilmesi için en az Yönetici Şirket tarafından belirlenecek oran dahilinde çalışma saatlerini Bölgede geçirmek zorundadır. Personellerin görevleri gereği ofis dışında ve müşteri tarafında faaliyet gösterme gerekliliği göz önünde bulundurularak bu oran çalışma saatlerinin en az 1/10'u (ondabiri) olarak belirlenmiştir.

9.2.2.8. Girişimci, AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştığını beyan ettiği personelin diploma fotokopilerini veya hala üniversite öğrencisi konumunda olanların transkriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Girişimci, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma ve transkriptleri o ayın ilk 15 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim edecektir.

9.2.3. Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Formu

Girişimci, AR-GE personelinin girişimci kuruluşta çalıştığına dair SGK işe giriş bildirimlerini, bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

9.3. Firmaların Bölgedeki Faaliyetlerinin Denetlenmesi

9.3.1. Yönetici Şirket girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti halinde, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimciler uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür.

Yönetici Şirket tarafından, Yönetim Kurulu Kararı ile Girişimcilerden faaliyetlerinin Kanunlara uygunluğu ile ilgili rapor istenir. Raporun 30 takvim günü içerisinde Yönetici Şirkette sunulması gerekir. Girişimci tarafından raporun sunulmaması veya doğru beyanda bulunulmaması ve Kanunlara aykırı faaliyet tespit edildiği durumunda Yönetici Şirket, Girişimcinin faaliyetini Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırabilir.

9.3.2. Yönetici Şirket, gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi ile yükümlüdür.

9.3.3. Yönetici Şirket, bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi ile yükümlüdür.

9.3.4. Yönetici Şirket, faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenecek formatta sunulması ile yükümlüdür.

9.3.5. Yönetici Şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür.

10. FİRMALARIN BÖLGEDE YER ALMA SEÇENEKLERİ

10.1. Ofis Alanı Kiralama

10.1.1. Yönetici Şirket Bölgede faaliyet göstermek isteyen Girişimcilere ofis kiraya verebilir.

10.1.2. Kiralanan ofis dahilindeki aydınlatma, elektrik, iklimlendirme, telefon v.b. giderleri Girişimciye aittir ve gerektiği hallerde bunlara ilişkin abonelik işlemleri, her biri ayrı olarak, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek sistem doğrultusunda tesis edilir. Süzme saatlerin okunması ile yapılması gereken ödemeler var ise belirlenen sistem doğrultusunda ve bildirilen son ödeme tarihine kadar Girişimci tarafından ödenir.

10.1.3. Girişimci, kiraladığı alanın içinde bulunduğu binanın ortak kullanım ve yönetim giderlerinden (ortak alanlar ile ilgili su, elektrik, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, güvenlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masraflar) ve kiraladığı alanın ısıtma giderlerinden sorumludur. Girişimci, söz konusu giderlerden payına düşen tutarı aylık olarak Yönetici Şirket'e ödeyecektir. Bu tutar kira sözleşmesinde belirtilecektir.

10.1.4. Girişimci, ortak gider ve yönetim giderlerini fatura bildirimini takip eden 5 iş günü içinde bildirilen hesaba ödeyecektir.

10.1.5. Girişimci, kiralanan alana dair süzme saat okunması gereken durumlarda, sayaç konulana kadar ilgili giderler Yönetici Şirketin uygun gördüğü dağılıma göre pay edilecektir. Genel gider dağılım metotları Yönetici Şirketin inisiyatifi doğrultusunda Girişimciler arası hakkaniyet esası göz önüne alınarak belirlenecek ve gerekli görüldüğünde Yönetici Şirket tarafından değiştirilecektir.

 10.2. Bina İnşa Etme

10.2.1.Teknokent Firmalarının Kendi Binalarını İnşa Etmesi

10.2.1.1. Bölge’de kendi binalarını inşa etmek isteyen girişimciler Yönetici Şirketle imzaladıkları sözleşmeye uymakla yükümlüdür.

10.2.1.2. Bölgede bina inşa etmek isteyen girişimci, bölgede geçerli olan her ölçekteki Kentsel Tasarım Projeleri, İmar Planları ve bunlara bağlı diğer planlarda belirlenen yapılaşma esaslarına uymakla yükümlüdür. Bölgede, İmar Planlarında ve 4691 sayılı kanunda belirtilen kullanımlara ait yapılar haricinde bina yapılamaz.

10.2.1.3. Girişimci, Yönetici Şirketle imzaladığı sözleşmeye ek olarak, inşa edeceği yapıya ait Yapı Ruhsatı'na esas Avan Projelerini Yönetici Şirkete teslim edecektir.

10.2.1.4. Yönetici Şirket, girişimciye ait Avan Proje üzerinde Bölgenin genel görünümüne uygun olmak kaydıyla gerekli değişiklikleri önermeye ve buna yönelik girişimci tarafından yapılacak önerileri değerlendirmeye yetkilidir. Yapılan tüm değişiklikler Yönetici Şirketin kontrolüne tabidir.

10.2.1.5. Girişimci bölgede inşaata başlayabilmek için, yapıya ilişkin Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerini hazırlayıp/hazırlatıp Yönetici Şirkete onaylatmak üzere teslim eder.

10.2.1.6. Yönetici Şirket projeleri inceleyerek, eksik olması durumunda 15 gün içinde tamamlanmak üzere girişimciye iade eder. Girişimci, ilgili Meslek Odalarından, ilgili Belediyeden v.b. onaylanmış bu projelerin vizelerini yaptırarak Yönetici Şirkete teslim eder.

10.2.1.7. Yönetici Şirket, Niğde Üniversitesi ve Girişimci ile işbirliği içerisinde, onaylanmış bu projeler sonucunda inşaata ait Yapı Ruhsatının ilgili Bakanlıktan temin edilmesini ve inşaat öncesi arazi çalışmalarının (Zemin etüdü, kot ölçülmesi v.b.) talep edilmesi halinde masrafları Girişimciye ait olmak üzere yaptırılmasını sağlar.

10.2.1.8. İnşaat sırasında mimari, inşaat, makina ve elektrik mühendisliğini ilgilendiren iş kalemlerinin kontrolünü Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yapacaktır. Kontrollük esnasında hatalı imalat ve/veya eksik malzeme tespiti halinde Yönetici Şirket Girişimciyi uyaracaktır.

10.2.1.9. Yapının iç ve dış mekanlarının inşaatı tamamlanıp, yapı kullanıma hazır hale geldiğinde, ilgili Bakanlıktan Yapı Kullanma İzin Belgesi alınacaktır. Bu belgenin alınmasıyla İnşaat Süreci sona erer.

10.2.1.10. İnşaat sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Niğde Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün mevcut ve ileride çıkması muhtemel kanun, yönetmelik ve şartnamelerinin belirlediği esaslar ile emniyet standartları ve deprem ve yangın şartnamesinde belirtilen esaslara uyulacaktır. İnşaatla ilgili tüm sorumluluk girişimciye ait olacaktır.

10.2.1.11. Bölgede yapılacak binanın mülkiyeti Yönetici Şirket'e ait olacaktır. Binanın kullanım hakkı, kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca Girişimcide olacak, daha sonra Yönetici Şirkete tüm hakları ile devredilecektir.

10.2.1.12. Harçlar ve Belediyeler Kanununa göre yapılaşmaya dair Niğde Belediyesince ve diğer resmi kurumlarca istenecek her türlü ücret girişimci tarafından takip edilecek ve girişimci tarafından ödenecektir.

10.2.1.13. İnşaatın süresi girişimcinin Yapı Ruhsatı'nı almasıyla, Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin alınmasına kadar geçen süredir. Girişimci bu süre boyunca, Niğde Üniversitesi ve Yönetici Şirket'in belirlediği "İnşaat Kuralları"na uyacak, Niğde Üniversitesi ve Bölge'nin düzenini bozacak ya da güvenliğine zarar verecek olaylara mahal vermeyecektir.

10.2.1.14. Girişimciye, Yönetici Şirket tarafından belirlenen bir bölgeye, stok sahası da dikkate alınarak bir şantiye sahası ayrılacaktır. Girişimci bu bölge çevresindeki yolları kesmeyecek ve başka alanlara tecavüz etmeyecek şekilde çalışacaktır.

10.2.1.15. İnşaat sırasında tüm araç trafiği Yönetici Şirketin belirlediği güzergah üzerinden sağlanacaktır.

10.2.1.16. Hafriyat araçları şantiye sahası dışına çıkarken gerekli araç temizliği ve tedbirleri alınacaktır. (Tekerlerin yıkanması, hafriyatın üzerine branda çekilmesi, vb.)

10.2.1.17. Hafriyat malzemesi, Niğde Üniversitesi'nin ihtiyacı olduğu takdirde yerleşke içinde gösterilen yere dökülecek, aksi takdirde Belediye'nin gösterdiği döküm yerine götürülecektir.

10.2.1.18. İhtiyaç duyulan toprak, stabilize, çakıl v.b. dolgu malzemesi Niğde Üniversitesi yerleşkesi dışından temin edilecektir.

10.2.1.19. Yönetici Şirket tarafından öngörülen şantiye alanının etrafı gürültü kirliliğinin önlenmesi ve emniyetin sağlanması için tahta ya da sac ile kapatılacak ve Yönetici Şirketin istediği renge boyanacaktır. Bu koruma duvarına uygun görülen ölçü, renk ve aralıklarla emniyet uyarı levhaları asılacaktır.

10.2.1.20. İnşaat girişine dışarıdan görülebilecek şekilde inşaat tanıtım tabelası (üzerinde işin adı, yüklenici firma, kontrolluk, 1. keşif bedeli, bitim tarihi v.b. bilgilerin olduğu) konacaktır.

10.2.1.21. Şantiye binası (şantiye şefi, kontrolluk personeli, mühendisler, muhasebe, sekreter ofisleri, mutfak, yemek salonu, bilgisayar hizmetleri, toplantı odası vb.) tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olacaktır. Şantiye sahasında ya da etrafında Yönetici Şirketin izni olmadan yatakhane ve koğuş bulundurulmayacak ve fazla mesai dışında çalışan inşaat işçisi konaklamayacaktır.

10.2.1.22. Şantiyede çalıştırılacak teknik ve destek personelin (yatılı ve yatılı olmayan) kimlik bilgileri Yönetici Şirkete sunulacaktır. Bu personelle ilgili her türlü emniyetin ve güvenliğin temin edilmesi girişimciye aittir.

10.2.1.23. Elektrik ve su altyapısı şantiye sahasına Yönetici Şirket tarafından getirilecek ancak dağıtımı ve ücreti girişimci tarafından karşılanacaktır.

10.2.1.24. Su, elektrik, telefon v.b. ihtiyaçlar için gereken abonelik işlemleri ve onay alımları, Yönetici Şirket onayıyla girişimci tarafından yapılacaktır.

10.2.1.25. Girişimci, şantiyesi için yaptırdığı abonelikleri (su, elektrik, telefon, v.b.) inşaatın bitiminden sonra hesap kesme işlemini yaptırdıktan sonra bir tutanakla kapatır.

10.2.1.26. Girişimci Yönetici Şirketin izni dışında bina etrafı dolgu malzemesi olarak çakıl ve stabilize dışında malzeme kullanmayacaktır.

10.2.1.28. İnşaat sırasında mevcut elektrik, haberleşme hatları ve su kanalları gibi altyapıya zarar verilmemesine dikkat edilecek, meydana gelen her türlü zarar girişimciden hemen tazmin edilecektir.

10.2.1.29. Müteahhit firma ve inşaat çalışanları Niğde Üniversitesi yerleşkesinde kendilerine tanımlanan alan dışında dolaşamaz.

10.2.1.30. İnşaat sırasında yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması ve/veya kullanılması için Yönetici Şirketten ve ilgili resmi kurumlardan özel izin alınacaktır.

 

10.2.2. Yatırımcı Olarak AR-GE Binası İnşa Edilmesi

 

10.2.2.1. Bölge’de yatırımcı olarak bina inşa etmek isteyen Girişimciler Yönetici Şirkete Başvuru yapacaklardır.

10.2.2.2. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu başvuruyu 15 gün içerisinde değerlendirecektir.

10.2.2.3. Yatırımcı olarak bina inşa edilmesi durumunda bu yönetmelikte yer alan bina inşa edilmesi ile ilgili hükümlere göre inşaat işleri yapılacaktır.

10.2.2.4. 12 Mart 2014 tarih ve 28939 sayılı resmi gazetede yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hususlar dikkate alınarak bina inşa edilmesine izin verilecektir.

11. ÜNİVERSİTE İLE OLAN İŞBİRLİĞİ VE İLİŞKİLER

11.1. Öğretim Üyelerinin Bölgede Çalışması

11.1.1. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

11.1.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğindeki şartlara uygun olarak öğretim üyelerinin çalışma şartları düzenlenecektir.

11. 2. Eğitim İşbirliği

11.2.1. Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalarla Niğde Üniversitesi önlisans, lisans ve lisanüstü öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin daha verimli olması için işbirliği yapılabilir.

11.2.2. Niğde Üniversitesinde yer alan akademik birimler eğitim faaliyetlerinde Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalara eğitim desteğini Yönetici Şirketin belirlediği kriterlere göre verebilirler.

11.3. Araştırma İşbirliği

Yönetici şirket, teknoloji işbirliği programları çerçevesinde; Bölgede faaliyet gösteren firmaların Bölge içi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalar, araştırmacılar ve araştırma kuruluşları ve ilgili kuruluşlar ile AR-GE ve teknoloji odaklı işbirlikleri oluşturulmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmet ve destekleri imkanları dahilinde sağlar.

 • Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarları düzenleyebilir.
 • Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütebilir.
 • Kümeleşme faaliyetlerinde bulunabilir, işbirliği platformları, kümeleri ve ağları kurabilir.
 • Var olan benzeri yapılara üye olabilir ya da var olan yapılarla işbirliği yapabilir, ortak çalışmalar yürütebilir.
 • Teknoloji talep ve arzlarını buluşturmaya yönelik eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilir.
 • Bölgede yer alan şirketlerin; yürüttükleri projeler sürecinde karşılaştıkları sorunlara, teknolojik bir çözüm getirilmesi amacıyla Bölge içinde veya dışındaki şirketler, üniversiteler ya da diğer AR-GE kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyeti yürütebilir.
 • Yurt içi ve dışındaki teknopark ya da teknokent ve benzeri yapılanmalarla birlikte teknoloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yürütebilir.

11.4. Sosyal Amaçlı İşbirlikleri

Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalarla Niğde Üniversitesi bilimin topluma hizmet amacına uygun olarak sosyal amaçlı işbirlikleri yapabilir.

12. HİZMETLER

12.1. Yönetici şirket Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalara verilecek hizmetlere ait her türlü düzenlemeyi yapabilir.

12.2. Teknoloji geliştirme bölgesindeki hizmetler mevzuata uygun gerçekleştirilecektir.

13. YÖNETİCİ ŞİRKET YETKİ VE GÖREVLERİ

13.1. Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

13.2. Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Girişimci ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür.

13.3. Yönetici Şirket, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla her türlü ruhsat ve izinlerin ilgili belediyelerden takibi ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi ile yükümlüdür.

13.4. Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, Yönetici Şirketin sorumluluğundadır.

13.5. Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, İnternet hizmetleri ve diğer hizmetlerin, sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması v.b. hizmetler Yönetici Şirketin yükümlülüğüdür.

13.6. Teknoloji geliştirme bölgesindeki yangın tehlikelerine karşı, Girişimcilerin yer aldığı binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltma Yönetici Şirketin sorumluluğundadır.

13.7. Yönetici Şirket, bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması ile yükümlüdür.

13.8. Teknoloji geliştirme bölgesinin daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen öneriler için gerekenlerin yapılması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır.

13.9. Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan Girişimcilerin, üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanaklarından yararlanma yönündeki taleplerinin yetkili birimlere iletilmesi Yönetici Şirketin sorumluluğundadır.

13.10. Yönetici Şirket kendi binalarını inşa eden ve işleten Girişimciler haricinde, kiralanan alanın sözleşme süresince girişimcinin istifadesine uygun durumda tutulmasını ve bu amaçla, duvarlar, çatı, ortak kullanılan kalorifer kazanı, pompaları, su (soğuk ve sıcak) ve elektrik tesisatı, jeneratör, asansör, telefon santrali, merkezi su boruları, kanalları ve benzeri demirbaşların yenileme, tamir ve bakımlarını sağlamak ile yükümlüdür.

13.11. Kendi binalarını inşa eden ve işleten girişimcilerin bina işletmesi ile ilgili bakım onarımdan girişimci sorumlu olup, binanın işletimi Yönetici Şirket'e geçmesi durumunda 13.2 no'lu madde geçerli olacaktır.

14. GENEL MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BİLGİLER

14.1. 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ve 12/03/2014 tarih ve 28939 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hususlarla ilgili Genel Müdürlük tarafından talep edilen bilgiler Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firma ve Yönetici Şirket tarafından verilecektir.

14.2. Bakanlık Portal Bilgi Girişinin Online Yapılması için Yönetici şirket ve Girişimci kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz sisteme gireceklerdir.

15. 4691 SAYILI KANUN GEREĞİNCE FİRMALARA UYGULANACAK MUAFİYET VE İSTİSNALAR

15.1. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz.

15.2. Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir.

15.3. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

15.4. Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.

15.5. Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için;

a) Girişimci şirketin yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

b) Girişimci şirket tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

c) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

d) Bu Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

e) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgiler Bakanlığa üç aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde gönderilir. Bu süre içerisinde gönderilmemesi halinde, Bölgede sağlanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

f) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabidir.

16. YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE DEĞİŞİKLİKLERİ

16.1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan bu yönerge Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu’nca kabul edilerek yürürlüğe girer. Değişikler de aynı usulle yapılır.

16.2. Bu Yönerge, Yönetici Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda güncellenir.

16.3. Yönergenin uygulamasını Yönetici Şirket sağlar.