TGB İşletme Yönergesi

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, bölgede yer alacak kiracı-girişimcilerin hak ve yükümlülüklerini ve onlara sağlanacak hizmetleri ve bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)

Bu Yönerge, 06/07/2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve  10.08.2016 tarihli ve  29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve 5746 Sayılı AR-GE Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge ’de geçen;

Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

AR-GE (Araştırma ve Geliştirme): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

Bakanlık: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Bölge: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,

Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

Girişimci (veya firma): Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü,

İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

Kuluçka Merkezi: Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, donanım desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,

Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve ya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

Tek Pencere Sistemi: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemi,

Tekniker: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yükseköğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,

Teknoloji Geliştirme Merkezleri: Teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER): 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği mekanlar olan ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği Teknoloji merkezlerini (Teknoloji merkezi işletmeleri),

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,

Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü

Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

Yönetici Şirket: Kanuna uygun olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar ve Bölgeye İlişkin Bilgiler

Bölgenin vizyonu

MADDE 5 – (1)

Sürdürülebilir rekabet için evrensel bilgi ve teknolojiler geliştirerek bölgenin gelişmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan bir teknoloji üretim merkezi olmak.

Bölgenin amacı

MADDE 6 – (1) Bölgenin kuruluş amacı:

a)Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek,

b)Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,

c)Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,

ç)Tasarım kalitesini yükseltmek,

d)Verimliliği artırarak üretim maliyetlerini düşürmek,

e)Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,

f)Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,

g)Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,

ğ)Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kararları doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,

h)Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,

ı)Teknoloji transferine yardımcı olmak,

i)Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

Bölge yönetici şirket yönetim kurulu

Madde 7 – (1) Şirketin yönetim ve temsili, pay sahibi olan veya olmayan, gerçek veya tüzel kişiler temsilcileri arasından, Genel Kurul tarafından seçilecek altı üyeden kurulan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurullarda değişebilen Yönetim Kurulu yapısının güncel hali Bakanlık portalında yer almaktadır.

Bölge sınırları

MADDE 8 – (1) Bölge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alıp, toplam 18.319,60 m2 alana sahiptir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 25/10/2013 tarih ve 6248 sayı ile onaylanmıştır. Niğde Organize Sanayi Bölgesine 2,5 Km mesafede olup; Adana, Kayseri ve Konya ile Mersin Limanına ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır.

Bölgenin haritası ve koordinatları aşağıda verilmiştir.

 

 

Bölge imar planı

MADDE 9 – (1) Onaylı imar planına göre Bölge arsasının emsal değeri E=0,40 ve Hmaks serbesttir. Bölge İmar Planı aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

 

Bölge parselasyon planı

Madde 10 – (1) Bölge Parselasyon planı aşağıda verilmiştir.

 

Bölgenin Arazi durumu

MADDE 11 – (1) Bölge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde yer almakta olup 18.319,60 m2 bir parsel alanı içinde bulunmaktadır. Bölge, Niğde Merkez Fertek Köyü sınırları içindedir, şehir merkezine ve otoyola erişim sorunsuz olarak sağlanmaktadır. Bölge, Niğde Organize Sanayi Bölgesine 2,50 Km mesafede olmakla birlikte ayrıca Adana, Kayseri ve Konya ile Mersin Limanına ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır.

 

 

Bölge arazisinin kullanımı

MADDE 12 – (1) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin arazisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisindedir. Söz konusu arazi Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup kullanım hakkı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark A.Ş.’ye aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvurusu ve Kabulü

Başvuru süreci

MADDE 13 – (1) Bölgeye kabul edilebilmek için kuruluşların mutlak suretle AR-GE/Yazılım/Tasarım çalışmalarını fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede ve güçte olması gerekir.

(2) Başvuru esnasında Girişimci tarafından Yönetici Şirkete verilecek formlar:

a)Başvuru Formu.

b)Proje Bilgi Formu.

c)Değerlendirme ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

d)Firma kuruluşunu gerçekleştirmiş olan girişimciler Şirket Ana Sözleşmesi’ni ve İmza Sirküleri.

e)Sunulan projenin bir kamu kuruluşu hakem heyeti tarafından onaylanmış olması halinde destek karar yazısı.

(3) Bölge de yer alan firmalar Bölge de yürütmek istedikleri her bir yeni proje için Proje Bilgi Formunu doldurarak, değerlendirme komisyonuna iletmek üzere Yönetici Şirket’e sunarlar. Teknoparkta yer alan firmalardan aynı yıl içinde başvurusu yapılan ilk iki proje için değerlendirme ücreti talep edilmez. Üçüncü ve üzeri her bir proje başvurusu için Yönetici Şirketçe belirlenen proje değerlendirme ücreti alınır.

(4) Başvuru formlarının tüm sayfaları firma imza yetkisine sahip kişilerce imzalanmalı ve firma kaşesi ile mühürlenmelidir.

(5) Girişimci, projesinde revizyon yapması durumunda, revize projesini tekrar Yönetici Şirkete sunar.

 

 

Değerlendirme süreci

MADDE 14 – (1) Bölgede yer almak isteyen Kurum, Kuruluş ve Girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisi Yönetici Şirket tarafından yapılır.

(2) Yönetici Şirket, başvuru dosyalarının teslim tarihinden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alarak, uygun bulması durumunda değerlendirme komisyonuna gönderir.

(3) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesi için, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli değerlendirme komisyonu kurulur.

(4) Kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(5) Değerlendirme komisyonları, projenin süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğunu, yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek, ticarileşme potansiyelini, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceler.

(6) Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaz.

(7) Başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda Bölgede yer tahsisi yapılır.

(8) Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenir.

Karar süreci

MADDE 15 – (1) Değerlendirme komisyonu 15 gün içerisinde raporunu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark Yönetim Kuruluna sunar. Değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulundan ek süre talep edebilir.

(2) Yönetim Kurulu, değerlendirme raporunu yönetim kurulu toplantısının gündemine alarak karara bağlar ve yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirmesini yapar.

(3) Bölgede yer alacak firmaların bir devlet Ar-Ge desteğinden yararlanıyor olması önemli bir tercih nedenidir. Bir kamu kuruluşu hakem heyeti tarafından destek almak üzere onaylanmış Ar-Ge projeleri, ayrıca Değerlendirme Komisyonu’na sunulmadan yönetim kurulunca uygun kabul edilebilir.

Belge ve Bilgilerin Doğruluğu

MADDE 16 – (1) 5070 sayılı elektronik imza kanunu yükümlülüğünü yerine getiren girişimciler elektronik başvuru yapabilir.

(2) Başvuru sırasında bütün belgelerin aslı veya noter/Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark A.Ş. onaylı suretleri istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknolojik Ürün Proje Başvurusu ve Kabul

Başvuru süreci

MADDE 17 – (1) İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, Bölge içerisinde yapabilirler.

(2) Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir.

(3) Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir.

(4) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu madde doğrultusunda oluşturulan komisyonun bu madde hükmü kapsamındaki inceleme kriterlerine göre Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, çevre kirliliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan temiz üretim belgesi, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yönetici şirkete müracaat eder.

(5) Başvuru sahibi bu belgede; elde ettiği ürünün Ar-Ge faaliyet tanımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını, teknik özelliklerini detaylı bir şekilde ifade eder.

(6) Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar, Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

(7) Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 35’inden fazla olamaz.

Değerlendirme süreci

Madde 18 – (1) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete teslimini takiben, Yönetici Şirket başvuruyu ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alarak uygun bulması durumunda, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere en az beş kişiden oluşturduğu Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

(2) Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili olarak aşağıdaki hususları değerlendirir;

a)Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,

b)Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,

c)Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,

ç)Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,

d)Sahip olduğu teknik özelliklerin ve/veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,

e)Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,

f)Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

g)Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği,

ğ)Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı.

(3) Komisyon, bir ay içerisinde değerlendirmesini yapar.

(4)Yönetim Kurulu, en fazla üç ay içerisinde bu komisyon tarafından hazırlanan raporu karara bağlar ve yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirmesini yapar.

Karar süreci

MADDE 19 – (1) Bakanlıkça belirlenen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin verilir.

(2) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine bildirilir.

(3) Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu ve ekinde Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu, Bakanlıkça onanmış imar planı ile teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binaya ilişkin uygulama projeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış üretim izin belgeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir.

(4) Bu bildirimi takiben, üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak Bölge yönetici şirketince yer tahsisi yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

Belge ve bilgilerin doğruluğu

MADDE 20 (1) 5070 sayılı elektronik imza kanunu yükümlülüğünü yerine getiren girişimciler elektronik başvuru yapabilir.

(2) Başvuru sırasında bütün belgelerin aslı ve noter onaylı suretleri istenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Firmaların Bölgedeki Faaliyet Süreci

Firmaların bölgeye taşınmadan tamamlaması gereken işlemler

MADDE 21 – (1) Girişimci, Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının, 31/12/2023 tarihine kadar, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar.

(2) Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler, Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeleri de ekler.

(3) Girişimci, Ar-Ge veya Tasarım projelerinde çalıştığını beyan ettiği personelin diploma fotokopilerini veya hala üniversite öğrencisi konumunda olanların transkriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Girişimci, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma ve transkriptleri o ayın ilk 15 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim eder.

(4) Girişimci, AR-GE veya Tasarım personelinin Girişimci kuruluşta çalıştığına dair SGK işe giriş bildirimlerini, bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

(5) Girişimci, Yönetici Şirket tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında sunacağına dair Taahhütnameyi, bölgeye taşındığı ilk 15 gün içerisinde doldurup Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

(6) Girişimci, aşağıdaki belgeleri bölgede çalışmaya başladıktan sonra ve söz konusu belgede herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği takip eden ilk 15 gün içinde Yönetici Şirkete vermekle yükümlüdür:

a)Vergi levhası.

b)Şirket İmza Sirküleri.

c)İşyeri ikametgâh belgesi

ç)Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

(7) Girişimci, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca istenecek diğer belge ve bilgileri de Yönetici Şirkete istenildiğinde vermekle yükümlüdür.

(8) Girişimciler, Yönetici Şirket'e yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak, ilgili bütün masraf ile giderleri kendisine ait olmak üzere ve binanın ana taşıyıcı birimlerine zarar vermemek şartıyla kiralanan alanda faaliyet konusunun ve kullanım amacının gerektirdiği dekorasyon, tadilat ve tamiratı yapabilir. Bölge'de faaliyet gösterecek firma, tadilata başlamadan önce, yapacağı tadilatın mimari, elektrik, mekanik ve tesisat projesini 2 (iki) takım halinde Yönetici Şirket'e sunacak, ancak Yönetici Şirket'in yazılı onayını aldıktan sonra tadilata başlayabilecektir. Bu tadilatları çalışma saatleri dışında ve hafta sonu yapacaktır. Ancak, Bölge'de faaliyet gösterecek firmanın yapacağı inşaat ve tadilat işleri ayrı bir izin gerektirdiği takdirde, Yönetici Şirket'in yazılı iznini aldıktan sonra gerekli yasal işlemleri takip eder. Bu tadilatlardan kaynaklanan arızalar ve hataların düzeltilmesine ait masraflar, Bölge’de faaliyet gösterecek girişimci tarafından ödenecektir. Bu şekilde yapılacak olan tadilatlar teknoparkın genel mimari yapısına uygun olacaktır.

Firmaların Bölgeye Taşınırken Uyması Gereken Hususlar

MADDE 22 – (1) Girişimci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşke kurallarına, ortak mekân ve araçların kullanım esaslarına Üniversitenin belirlediği özel kurallara uyar.

(2) Girişimci, tır ve kamyon gibi aşırı yüklü araçların yerleşkeye sokulması gerektiği durumlarda Yönetici Şirketin iznini almak zorundadır.

(3) Girişimci, taşınma sırasında trafik kurallarına uymak zorundadır.

Firmaların Bölgedeki Faaliyetleri Süresince Uyması Gereken Kurallar

MADDE 23 – (1)  Girişimci, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Girişimci, Bölgenin tabi olduğu Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

(3) Girişimci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşke kurallarına uymakla yükümlüdür.

(4) Girişimci, kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Web Portalına düzenli olarak veri girişi yapmakla ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdür.

(5) Bölge'de faaliyet gerçekleştiren firma, gerekli görülen durumlarda güncellenecek olan formları doldurmak suretiyle istenilen bilgileri Yönetici Şirket’in belirlediği süre de ve biçimde teslim etmekle yükümlüdür.

(6) Girişimci, Maliye Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunmak amacıyla Yönetici Şirket'in onayına sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp vermekle yükümlüdür.

(7) Yasal yükümlülüklere uymayan Girişimciler uyarılır, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda Bölge'den çıkarılabilir.

Ofis Alanlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MADDE 24 – (1)  Girişimci, kendinden kaynaklanan sebeplerle kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını bir hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür.

(2) Girişimci, Yönetici Şirketin onayı olmadan reklam, afiş, pano veya tanıtıcı tabela asamaz.

(3) Girişimci ve personeli, bu amaç için ayrılmış alanlar dışındaki alanlarda "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun" ile getirilen kısıtlamalara tabidir.

(4) Girişimci, kiralanan alanda/binada Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz, kendine ayrılan alan dışındaki yerleri işgal edemez ve Yönetici Şirket tarafından bu amaçla tahsis edilmiş alan dışında depolama yapamaz.

(5) Ofis alanının iç dekorasyonu, Bölge'de faaliyet gerçekleştiren firmaya aittir. Her türlü malzeme kullanımı ve imalat yöntemi için Yönetici Şirketin onayı alınır, firma bu işlem esnasında ortaya çıkabilecek olan dekorasyon çöp ve artıklarının yerleşke dışına çıkarılmasından sorumludur.

(6) Girişimci, ofisi tahliye ederken, yapmış olduğu ofis içi dekorasyonu, hareketli ve sökülebilen demirbaşları ana yapıya hiçbir zarar vermemek şartıyla söküp alabilir veya Yönetici Şirket kabul ederse bedeli mukabilinde Yönetici Şirket'e bırakabilir. Söküm esnasında verilecek her türlü zarardan Firma sorumludur.

(7) Ofisin mütemmim cüzü haline gelmiş olan bölmeler, kapılar, yer kaplamaları, elektrik ve veri tesisatı vb. malzeme ve demirbaşlar ve Yönetici Şirket'in yazılı izni ile gerçekleştirilen ana yapı ile bağlantılı tadilatların tümü Yönetici Şirket'in mülkiyetine geçmiş sayılır.

(8) Bölge’de faaliyet gerçekleştiren girişimci, kira süresinin sonunda ofisi normal kullanmadan mütevellit normal aşınma ve yıpranmalar hariç olmak üzere, teslim aldığı gibi Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

(9) Girişimci, kendine ayrılan yerde bina içini ve dış cephesini etkileyen tüm tadilat ve yeni yapılacak düzenlemeler için Yönetici Şirket'ten yazılı izin almak zorundadır.

(10) Girişimci, kendine tahsis edilen elektrik gücünün üzerine çıkmayacak ve elektrik kesintisi halinde devreye girecek jeneratörden gelen gücün verimli kullanılabilmesi için gereken dikkati gösterir.

(11) Girişimci, kiraladığı alanın bakımından, onarımından kendisi sorumludur ve kiraladığı alanda meydana gelen tesisata ilişkin arızaların giderilmesinde bina sorumlusundan yardım isteyebilir. Ayrıca, alanında yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapar.

(12) Girişimci, kiraladığı alanda Yönetici Şirket tarafından yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür.

(13) Bir firmanın kendine tahsis edilen bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için başka bir girişimciye tahsis edilen bölüme girmek gerektiği zaman, o bölümün girişimcileri, giriş müsaadesi vermeye ve gereken işlerin yapımına yardımcı olmaya mecburdur. Ancak, bu çalışmalardan doğacak bir zarar söz konusu ise bu zararın bedeli sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bölüm sahibi veya Yönetici Şirket tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir.

(14) Girişimci, kiraladığı alan ve ortak kullanım mekânlarında sebep olduğu her türlü zararı karşılar.

(15) Girişimcinin yasal olmayan yanıcı, patlayıcı ve benzeri kimyasal maddeleri, silah, uyuşturucu vb. yasa dışı madde ve malzemeleri kiralanan alanda bulundurması, depolaması ya da kiralanan vasıtası ile bu gibi madde ve malzemelerin taşınmasına izin vermesi yasaktır. Aynı husus, çevresel olarak güvenli olmayan makine, donanım madde ve malzemeler için de geçerlidir.

(16) Girişimci, evsel katı atıklarını Yönetici Şirketin bildireceği zamanlarda, şekilde ve yerde biriktirmekle yükümlüdür.

(17) Girişimci, faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkları "Tehlike Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak Yönetici Şirketin denetiminde bertaraf etmekle yükümlüdür. Firma, Bölgede bu tür atıklarından kaynaklanan her türlü zarardan Yönetici Şirkete karşı sorumludur.

(18) Girişimci, kiraladığı alanın haricinde ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalara kendisi müdahale etmeden durumu bina sorumlusuna bildirecektir.

(19)  Girişimci, Yönetici Şirketin önereceği yerde ve standartta tanıtıcı tabelasını asacaktır.

(20) Girişimci, kendi kullanım alanının güvenliği, temizliği ve kendi malzeme/teçhizatının sigortalanmasından yükümlü olacaktır.

(21) Girişimci, kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür.

(22) Girişimci, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmakla yükümlüdür.

Ortak Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MADDE 25 – (1)  Girişimci, ortak kullanıma açık alanlardan (toplantı salonu, konferans salonu vb.) kullanım esasları dâhilinde önceden Yönetici Şirket'ten izin alınması suretiyle ve ücretli olanlardan bedeli karşılığında yararlanabilir.

(2) Girişimci, ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorumludur.

Bölgeye Giriş ve Çıkışlar

MADDE 26 – (1) Girişimcinin, Teknoloji Geliştirme bölgesine giriş, çıkış saatleri ve bölgedeki çalışma kuralları Yönetici Şirket tarafından belirlenir.

(2) Girişimcinin ziyaretçileri, Yönetici Şirket tarafından belirlenen güvenlik kurallarına uymak zorundadır.

Girişimcilere Gelen Konukların Uyması Gereken Kurallar

MADDE 27 – (1) Bina içerisinde bulunan danışma birimi binada yer alan Firmalara gelen konukları karşılayıp Firmaları bilgilendirir ve Firmalar istedikleri takdirde konuklarını kendileri danışmaya gelerek kabul ederler.

(2) Konuklar, ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları ‘Ziyaretçi Kart’ını görülecek şekilde taşırlar.

(3) Konuklar güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uymak zorundadır.

(4) Konuklar, yerleşke kurallarına, ortak mekân ve araçların kullanım esaslarına uyarlar.

(5)Firma, önemli konuk ve heyet ziyaretleri hakkında Yönetici Şirket’i önceden bilgilendirir. (6) Girişimciler, yurtdışından gelen yabancı konukların bölge içinde gerekli tercümanlık hizmetinden sorumludurlar.

(7) Niğde Teknopark A.Ş. yönetiminden yabancı konuklarının tercümanlık hizmeti için en az beş gün öncesinden dilekçe ile başvuru yapabilirler, uygun olması durumunda Yönetim Kurulunun belirlediği bedel üzerinden hizmet alabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Bölgedeki Faaliyetlerin İzlenmesi

Faaliyet izleme formu

MADDE 28 – (1) Aylık olarak verilecek form ve belgeler şunlardır:

a) Girişimci, Uygulama Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı ve personelin listesini, görevlerini ve ücretlerini içeren Ar-Ge bilgi formunu her ayın ilk on beş günü içerisinde Yönetici Şirket’e onaylatarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurur.

b) Girişimci, bölgede faaliyete başladıktan sonra, faaliyete devam ettiği her ayın ilk 15 gününde web portalında yer alan kendileri için ayrılmış bölümde istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür.

c) İlgili formlar, Yönetici Şirket tarafından oluşturulan veri tabanları üzerinden doldurulur.

(2) Üç ayda bir verilecek formlar ve belgeler şunlardır:

a) Girişimci, 3 Aylık Faaliyet Özeti Raporu Formunu bölgede çalıştığı her yılın 3., 6., 9. ve 12. aylarında (ayın ilk 10 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim eder.

(b) Bölgede faaliyet gerçekleştiren firma, Firma Bilgi Formumu bölgede çalıştığı her yılın 3. 6. 9. ve 12. aylarında (ayın ilk 10 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim eder.

(3) Her yıl verilecek formlar şunlardır:

a) Girişimci, her yılın 3. ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait Ar-Ge çalışmalarının sonuç raporu mahiyetindeki Ara Değerlendirme Raporu hazırlayıp yönetici şirkete teslim etmekle yükümlüdür.

Çalışan personel bilgi formu

MADDE 29 – (1) Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre istihdam edilmeyen personelin niteliği ne olursa olsun AR-GE personeli olarak kabul edilmez.

(2) Girişimci, çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumludur.

(3) Bölgede faaliyet gerçekleştiren firma çalıştırdığı personelin ad ve görev listesi ile araç plakalarını, Yönetici Şirkete beyan eder, personel kimlik kartı ve Bölgeye giriş için taşıt pulu, bedeli karşılığında bu listeye göre verilir. Bu listede bulunan personelin ayrılması veya yeni personel alınması durumunda Girişimci kimlik kartını ve taşıt pulunu geri alıp Yönetici Şirkete iade etmekle yükümlüdür.

(4) Girişimci ve personeli, Bölge dâhilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uymak zorundadır. Girişimci, personelinin uygunsuz davranışlarından sorumludur.

(5) Girişimci, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşların izni ile Ar-Ge veya tasarım personeli olarak çalıştırabilir.

(6) Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkânlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir personel için en az 10 m2 dir.

(7) Girişimci, çalıştırdığı Ar-Ge veya tasarım personelinin vergisel muafiyetlerden yararlanabilmesi için en az Yönetici Şirket tarafından belirlenecek oran dâhilinde çalışma saatlerini Bölgede geçirmek zorundadır. Personellerin görevleri gereği ofis dışında ve müşteri tarafında faaliyet gösterme gerekliliği göz önünde bulundurularak bu oran çalışma saatlerinin en az 1/10'u (onda biri) olarak belirlenir.

(8) Girişimci, AR-GE/Yazılım/Tasarım projelerinde çalıştığını beyan ettiği personelin diploma fotokopilerini veya hala üniversite öğrencisi konumunda olanların transkriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirkete bildirmekle yükümlüdür.

(9) Girişimci, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma ve transkriptleri o ayın ilk 15 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim eder.

(10) Girişimci, Ar-Ge veya tasarım personelinin girişimci kuruluşta çalıştığına dair SGK işe giriş bildirimlerini, bölgede faaliyet göstermeye başladıktan sonra Yönetici Şirket'e teslim etmekle yükümlüdür.

Firmaların bölgedeki faaliyetlerinin denetlenmesi

MADDE 30 – (1) Yönetici Şirket; Girişimcilerin Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetler.

(2) Denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde,  tespit tarihinden itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylamaz.

(3) Aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimciler uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilir.

(4) Verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın feshedilir ve Bölgeden ihracı sağlanır.

(5) Yönetici Şirket tarafından, Yönetim Kurulu Kararı ile Girişimcilerden faaliyetlerinin Kanunlara uygunluğu ile ilgili rapor istenir. Raporun 30 takvim günü içerisinde Yönetici Şirkette sunulması gerekir. Girişimci tarafından raporun sunulmaması veya doğru beyanda bulunulmaması ve Kanunlara aykırı faaliyet tespit edildiği durumunda Yönetici Şirket, Girişimcinin faaliyetini Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırabilir.

(6) Yönetici Şirket, gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri AR-GE/Yazılım/Tasarım projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi ile yükümlüdür.

(7) Yönetici Şirket, bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı ve AR-GE/Yazılım/Tasarım personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi ile yükümlüdür.

(8) Yönetici Şirket, faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenecek formatta sunulmasından sorumludur.

(9) Yönetici Şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Firmaların Bölgede Yer Alma Seçenekleri

Ofis alanı kiralama

MADDE 31 –(1)  Bölgede faaliyet göstermek isteyen Girişimcilere ofis kiralama işlemi Yönetici Şirket tarafından yapılır.

(2) Kiralanan ofis dâhilindeki aydınlatma, elektrik, iklimlendirme, telefon vb. giderleri Girişimciye aittir ve gerektiği hallerde bunlara ilişkin abonelik işlemleri, her biri ayrı olarak, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek sistem doğrultusunda tesis edilir. Süzme saatlerin okunması ile yapılması gereken ödemeler var ise belirlenen sistem doğrultusunda ve bildirilen son ödeme tarihine kadar Girişimci tarafından ödenir.

(3) Girişimci, kiraladığı alanın içinde bulunduğu binanın ortak kullanım ve yönetim giderlerinden (ortak alanlar ile ilgili su, elektrik, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, güvenlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masraflar) ve kiraladığı alanın ısıtma giderlerinden sorumludur. Girişimci, söz konusu giderlerden payına düşen tutarı aylık olarak Yönetici Şirket'e ödeyecektir. Bu tutar kira sözleşmesinde belirtilir.

(4) Girişimci, ortak gider ve yönetim giderlerini fatura bildirimini takip eden 5 iş günü içinde bildirilen hesaba öder.

(5) Girişimci, kiralanan alana dair süzme saat okunması gereken durumlarda, sayaç konulana kadar ilgili giderler Yönetici Şirketin uygun gördüğü dağılıma göre pay edilir. Genel gider dağılım metotları Yönetici Şirketin inisiyatifi doğrultusunda Girişimciler arası hakkaniyet esası göz önüne alınarak belirlenir ve gerekli görüldüğünde Yönetici Şirket tarafından değiştirilebilir.

 

 

Bina inşa etme

MADDE 32 –(1) Bölge’de kendi binalarını inşa etmek isteyen girişimciler, Yönetici Şirketle imzaladıkları sözleşmeye uymakla yükümlüdür.

(2) Bölgede bina inşa etmek isteyen girişimci, bölgede geçerli olan her ölçekteki Kentsel Tasarım Projeleri, İmar Planları ve bunlara bağlı diğer planlarda belirlenen yapılaşma esaslarına uymakla yükümlüdür.

(3) Bölgede, İmar Planlarında ve 4691 sayılı kanunda belirtilen kullanımlara ait yapılar haricinde bina yapılamaz.

(4) Girişimci, Yönetici Şirketle imzaladığı sözleşmeye ek olarak, inşa edeceği yapıya ait Yapı Ruhsatına esas Avan Projelerini Yönetici Şirkete teslim eder.

(5) Yönetici Şirket, girişimciye ait Avan Proje üzerinde Bölgenin genel görünümüne uygun olmak kaydıyla gerekli değişiklikleri önermeye ve buna yönelik girişimci tarafından yapılacak önerileri değerlendirmeye yetkilidir. Yapılan tüm değişiklikler Yönetici Şirketin kontrolüne tabidir.

(6) Girişimci bölgede inşaata başlayabilmek için, yapıya ilişkin Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerini hazırlayıp/hazırlatıp Yönetici Şirkete onaylatmak üzere teslim eder.

(7) Yönetici Şirket projeleri inceleyerek, eksik olması durumunda 15 gün içinde tamamlanmak üzere girişimciye iade eder. Girişimci, ilgili Meslek Odalarından, ilgili Belediyeden vb. onaylanmış bu projelerin vizelerini yaptırarak Yönetici Şirkete teslim eder.

(8) Yönetici Şirket, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Girişimci ile işbirliği içerisinde, onaylanmış bu projeler sonucunda inşaata ait Yapı Ruhsatının ilgili Bakanlıktan temin edilmesini ve inşaat öncesi arazi çalışmalarının (Zemin etüdü, kot ölçülmesi vb.) talep edilmesi halinde masrafları Girişimciye ait olmak üzere yaptırılmasını sağlar.

(9) İnşaat sırasında mimari, inşaat, makina ve elektrik mühendisliğini ilgilendiren iş kalemlerinin kontrolünü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yapacaktır. Kontrollük esnasında hatalı imalat ve/veya eksik malzeme tespiti halinde Yönetici Şirket Girişimciyi uyaracaktır.

(10) Yapının iç ve dış mekânlarının inşaatı tamamlanıp, yapı kullanıma hazır hale geldiğinde, ilgili Bakanlıktan Yapı Kullanma İzin Belgesi alınacaktır. Bu belgenin alınmasıyla İnşaat Süreci sona erer.

(11) İnşaat sırasında mevcut ve ileride çıkması muhtemel kanun, yönetmelik ve şartnamelerinin belirlediği esaslar ile emniyet standartları ve deprem ve yangın şartnamesinde belirtilen esaslara uyulur. İnşaatla ilgili tüm sorumluluk girişimciye aittir.

(12) Bölgede yapılacak binanın mülkiyeti, Yönetici Şirket'e aittir. Binanın kullanım hakkı, kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca Girişimcide olup, süre sonunda Yönetici Şirkete tüm hakları ile devredilir.

(13) Harçlar ve Belediyeler Kanununa göre yapılaşmaya dair Niğde Özel İdaresince ve diğer resmi kurumlarca istenecek her türlü ücret girişimci tarafından takip edilecek ve girişimci tarafından ödenecektir.

(14) İnşaatın süresi, girişimcinin Yapı Ruhsatını almasıyla, Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin alınmasına kadar geçen süredir. Girişimci bu süre boyunca, Yönetici Şirket'in belirlediği "İnşaat Kurallarına” uyar ve Bölge'nin düzenini bozacak ya da güvenliğine zarar verecek olaylara mahal vermez.

(15) Girişimciye, Yönetici Şirket tarafından belirlenen bir bölgeye, stok sahası da dikkate alınarak bir şantiye sahası ayrılır. Girişimci bu bölge çevresindeki yolları kesmeyecek ve başka alanlara tecavüz etmeyecek şekilde çalışır.

(16) İnşaat sırasında tüm araç trafiği Yönetici Şirketin belirlediği güzergâh üzerinden sağlanır.

(17) Hafriyat araçları şantiye sahası dışına çıkarken gerekli araç temizliği ve tedbirleri alınmak zorundadır.

(18) Hafriyat malzemesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin ihtiyacı olduğu takdirde yerleşke içinde gösterilen yere dökülecek, aksi takdirde Belediye'nin gösterdiği döküm yerine götürülecektir.

(19) İhtiyaç duyulan toprak, stabilize, çakıl vb. dolgu malzemesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi dışından temin edilecektir.

(20) Yönetici Şirket tarafından öngörülen şantiye alanının etrafı gürültü kirliliğinin önlenmesi ve emniyetin sağlanması için tahta ya da sac ile kapatılacak ve Yönetici Şirketin istediği renge boyanacaktır. Bu koruma duvarına uygun görülen ölçü, renk ve aralıklarla emniyet uyarı levhaları asılacaktır.

(21) İnşaat girişine dışarıdan görülebilecek şekilde inşaat tanıtım tabelası (üzerinde işin adı, yüklenici firma, kontrollük, 1. keşif bedeli, bitim tarihi vb. bilgilerin olduğu) yerleştirilir.

(22) Şantiye binası (şantiye şefi, kontrollük personeli, mühendisler, muhasebe, sekreter ofisleri, mutfak, yemek salonu, bilgisayar hizmetleri, toplantı odası vb.) tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olacaktır. Şantiye sahasında ya da etrafında Yönetici Şirketin izni olmadan yatakhane ve koğuş bulundurulmayacak ve fazla mesai dışında çalışan inşaat işçisi konaklamayacaktır.

(23) Şantiyede çalıştırılacak teknik ve destek personelin (yatılı ve yatılı olmayan) kimlik bilgileri Yönetici Şirkete sunulur. Bu personelle ilgili her türlü emniyetin ve güvenliğin temin edilmesi girişimciye aittir.

(24) Elektrik ve su altyapısı şantiye sahasına Yönetici Şirket tarafından getirilecek,  ancak dağıtımı ve ücreti girişimci tarafından karşılanacaktır.

(25) Su, elektrik, telefon vb. ihtiyaçlar için gereken abonelik işlemleri ve onay alımları, Yönetici Şirket onayıyla girişimci tarafından yapılır.

(26) Girişimci, şantiyesi için yaptırdığı abonelikleri (su, elektrik, telefon, vb.) inşaatın bitiminden sonra hesap kesme işlemini yaptırdıktan sonra bir tutanakla kapatır.

(27) Girişimci Yönetici Şirketin izni dışında bina etrafı dolgu malzemesi olarak çakıl ve stabilize dışında malzeme kullanamaz.

(28) İnşaat sırasında mevcut elektrik, haberleşme hatları ve su kanalları gibi altyapıya zarar verilmemesine dikkat edilir ve meydana gelen her türlü zarar girişimciden hemen tazmin edilir.

(29) Müteahhit firma ve inşaat çalışanları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde kendilerine tanımlanan alan dışında dolaşamaz.

(30) İnşaat sırasında yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması ve/veya kullanılması için Yönetici Şirketten ve ilgili resmi kurumlardan özel izin alınması zorunludur.

 

Yatırımcı olarak Ar-Ge/tasarım binası inşa edilmesi

MADDE 33 –(1) Bölge’de yatırımcı veya Ar-Ge/Tasarım olarak bina inşa etmek isteyen Girişimciler Yönetici Şirkete Başvuru yaparlar.

(2) Yönetici Şirket Yönetim Kurulu,  başvuruyu 15 gün içerisinde değerlendirir.

(3) Yatırımcı olarak bina inşa edilmesi durumunda bu yönetmelikte yer alan bina inşa edilmesi ile ilgili hükümlere göre inşaat işleri yapılır.

(4) 12 Mart 2014 tarih ve 28939 sayılı resmi gazetede yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hususlar dikkate alınarak bina inşa edilmesine izin verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Üniversite İle Olan İşbirliği ve İlişkiler

Öğretim elemanlarının bölgede çalışması

MADDE 34 – (1) Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

(2) Bölge Uygulama Yönetmeliğindeki şartlara uygun olarak öğretim elemanlarının çalışma şartları düzenlenir.

Eğitim işbirliği

MADDE 35 – (1)  Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin daha verimli olması için işbirliği yapılabilir.

(2) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yer alan akademik birimler eğitim faaliyetlerinde Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalara eğitim desteğini Yönetici Şirketin belirlediği ölçütlere göre verebilirler.

Araştırma işbirliği

MADDE 36 – (1) Yönetici şirket, teknoloji işbirliği programları çerçevesinde; Bölgede faaliyet gösteren firmaların Bölge içi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalar, araştırmacılar ve araştırma kuruluşları ve ilgili kuruluşlar ile AR-GE ve teknoloji odaklı işbirlikleri oluşturulmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmet ve destekleri imkânları dâhilinde sağlar:

a) Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarları düzenleyebilir.

b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütebilir.

c) Kümeleşme faaliyetlerinde bulunabilir, işbirliği platformları, kümeleri ve ağları kurabilir.

ç) Var olan benzeri yapılara üye olabilir ya da var olan yapılarla işbirliği yapabilir, ortak çalışmalar yürütebilir.

d) Teknoloji talep ve arzlarını buluşturmaya yönelik eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Bölgede yer alan şirketlerin; yürüttükleri projeler sürecinde karşılaştıkları sorunlara, teknolojik bir çözüm getirilmesi amacıyla Bölge içinde veya dışındaki şirketler, üniversiteler ya da diğer AR-GE kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyeti yürütebilir.

f) Yurt içi ve dışındaki teknopark ya da tekno kent ve benzeri yapılanmalarla birlikte teknoloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yürütebilir.

Sosyal amaçlı işbirlikleri

MADDE 37 – (1) Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bilimin topluma hizmet amacına uygun olarak sosyal amaçlı işbirlikleri yapabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Hizmetler, Yönetici Şirket Yetki ve Görevleri

Hizmetler

MADDE 38 – (1) Yönetici şirket, Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firmalara verilecek hizmetlere ait her türlü düzenlemeyi yapabilir.

(2) Teknoloji geliştirme bölgesindeki hizmetler mevzuata uygun gerçekleştirilecektir.

Yönetici şirket yetki ve görevleri

MADDE 39 –  (1) Yönetici şirket yetki ve görevleri şunlardır:

a) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymak.

b) Bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Girişimci ile yapılan kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmek.

c) Arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla her türlü ruhsat ve izinlerin ilgili idarelerden takibi ve denetlenmesi ile Bölgeyi yönetmek ve işletmek.

ç) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemleri almak.

d) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, İnternet hizmetleri ve diğer hizmetlerin, sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlamak.

e) Teknoloji geliştirme bölgesindeki yangın tehlikelerine karşı, Girişimcilerin yer aldığı binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltmak.

f) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisini yapmak.

g) Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş proje kabul belgesi düzemek.

 

h) Girişimcinin talep etmesi durumunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlemek.

a) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.

b) Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

ç) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

i) Teknoloji geliştirme bölgesinin daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen öneriler için gerekenlerin yapmak.

j) Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan Girişimcilerin, üniversite veya Ar-Ge merkez ve enstitülerinin olanaklarından yararlanma yönündeki taleplerinin yetkili birimlere iletmek.

k) Kendi binalarını inşa eden ve işleten Girişimciler haricinde, kiralanan alanın sözleşme süresince girişimcinin istifadesine uygun durumda tutulmasını ve bu amaçla, duvarlar, çatı, ortak kullanılan kalorifer kazanı, pompaları, su (soğuk ve sıcak) ve elektrik tesisatı, jeneratör, asansör, telefon santrali, merkezi su boruları, kanalları ve benzeri demirbaşların yenileme, tamir ve bakımlarını sağlamak.

(2) Kendi binalarını inşa eden ve işleten girişimcilerin bina işletmesi ile ilgili bakım onarımdan girişimci sorumlu olup, binanın işletimi Yönetici Şirket'e geçmesi durumunda bu maddenin b bendi geçerlidir.

Genel müdürlüğe verilecek bilgiler

MADDE 40 –(1) Kanun ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hususlarla ilgili Genel Müdürlük tarafından talep edilen bilgiler Bölge’de faaliyet gerçekleştiren firma ve Yönetici Şirket tarafından verilir.

(2) Bakanlık portal bilgi girişinin çevrimiçi yapılması için yönetici şirket ve girişimci kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz sisteme gireceklerdir.

 

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM

4691 Sayılı Kanun Gereğince Firmalara Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar, Temel Bilimler Desteği

Muafiyet ve İstisnalar

MADDE 41 – (1) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki AR-GE/Yazılım/Tasarım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz.

(2) Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge, tasarım ve destek personelini sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dâhildir.

(3) Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici şirket, bu istisnaların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur. Yönetici şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

(4) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

(5) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, Ar-Ge/Yazılım/Tasarım faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projesi için 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.  (6) Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projesi kapsamında çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır.

(7) Bu istisnanın uygulanabilmesi için; Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyana uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;

a) Girişimci şirketin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

b) Girişimci şirket tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin, Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun, tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

c) Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü AR- Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar- Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

ç) Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.

d) Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

(8) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.

b) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

(9) Bu Kanuna göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

(10) Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir. Bu süre içerisinde gönderilmemesi halinde, Bölgede sağlanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

(11) Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

a) Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

b) Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

ç) Ayrıca bu yönergede geçen tasarım faaliyetine ilişkin;

i. Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri,

ii. Kalite kontrol faaliyetleri,

iii. Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri,

iv. Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

v. Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

vi. Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

vii. Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

viii. Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,

ix. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,

x. Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri Bakanlıkça tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmemektedir.

(11) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabidir.

Temel Bilimler Desteği

MADDE 42 – (1) Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dâhil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.

(5) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

(7) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

(8) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.

(9) Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Yönergenin Yürürlüğe Girmesi ve Değişiklikleri

Yürürlük

MADDE 43 –(1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan bu yönerge Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu’nca kabul edilerek yürürlüğe girer. Değişikler de aynı usulle yapılır.

(2) Bu Yönerge, Yönetici Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda güncellenir.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönerge,  Yönetici Şirket tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE –(1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle  (!!!!buraya mevcut yönergenin tarihini yazacaksınız) tarihli Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi yürürlükten kalkar.